Niquet.nl

Tonen lijst met alle aanwezige drives (Filesystemobject)

Met de volgende code genereer je een berichtenvenster met alle drives:

Sub drives()

  Dim fso As FileSystemObject
  Dim driveColl As drives
  Dim drive As drive
  
  txtDrives = ""
  
  Set fso = New FileSystemObject
  Set driveColl = fso.drives
  
  For Each drive In driveColl
    txtDrives = txtDrives & "Drive Letter: " & drive.DriveLetter '& vbCrLf
    
    If drive.IsReady Then
      txtDrives = txtDrives & " / Ready: " & drive.VolumeName
      
    Else
      txtDrives = txtDrives & " / Not ready" & vbCrLf
    End If
    txtDrives = txtDrives & vbCrLf
  Next

  MsgBox txtDrives

End Sub

Leave a Comment