Niquet.nl

Genereren HTML mail (vanuit bijv. Access)

Aanmaken HTML mail vanuit Access

Deel 1 - declareren te gebruiken variabelen (Outlook model)

 


Option Compare Database
Option Explicit
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olNs As Outlook.NameSpace
Dim olMail As Outlook.MailItem

Sub HTMLMail()

'DECLAREREN VARIABELEN

Dim aan As String
Dim body As String
Dim naamaccount As String

'VULLEN VARIABELEN
Set olApp = New Outlook.Application
Set olNs = olApp.GetNamespace("MAPI")
Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
naamaccount = "andre@vanvlietlogistics.com"

body = "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "" & vbLf
body = body & "Beste heer, mevrouw,
"

body = body & "
"
body = body & "Middels deze brief verzoek ik u vriendelijk om de zorgverzekering die bij uw maatschappij is afgesloten te betreffende polisnummer is:polisnummer
"
body = body & "beëindigen op 01/01/2020 of de eerstvolgende geschikte datum. Het betreffende polisnummer is:123456
"
body = body & "
"
body = body & "De reden van m’n opzegging is als volgt: overstap naar andere zorgverzekering/veranderde polisvoorwaarden/dekkingsproblemen.
"
body = body & "
"
body = body & "U wordt verzocht mij van de opzegging een bevestiging te zenden.
"
body = body & "
"
body = body & "Met vriendelijke groet,

"

With olMail

.SendUsingAccount = olApp.Session.Accounts.item(BepaalMailAccount(naamaccount))
.Display
.To = "funniq@gmail.com"
.Recipients.ResolveAll
.Subject = "Onderwerp nieuwe mail"
.HTMLBody = body & .HTMLBody

End With

Set olApp = Nothing
Set olNs = Nothing
Set olMail = Nothing

End Sub

Onderstaande functie kan worden gebruikt als er meerdere account zijn aangemaakt en de mail verzonden moet worden van een account die niet als standaard is ingesteld.

Function BepaalMailAccount(naamaccount As String) As Integer

' Dim OutApp As Outlook.Application
Dim i As Long
For i = 1 To olApp.Session.Accounts.Count
If olApp.Session.Accounts.item(i).DisplayName = naamaccount Then
BepaalMailAccount = i

End If

Next i
End Function

Leave a Comment