Niquet.nl

E-mailbericht exporteren als PDF bestand

Met Windows 10 kwam de mooie functie waarmee je alle documenten die je naar de printer kunt sturen ook opslaan als PDF bestand.  Dus ook e-mailtjes in Outlook.
In VBA kom je dit echter niet tegen vreemd genoeg in de Outlook class. Deze vind je wel terug in MS-Word, dus via een omweg kan je via VBA toch een e-mailbericht opslaan als PDF bestand:

Sub SaveMessageAsPDF()
   
  Dim Selection As Selection
  Dim obj As Object
  Dim Item As MailItem
   Dim tmpfilename
   Dim MyDocs
   
  Dim wrdApp As Word.Application
  Dim wrdDoc As Word.Document
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
  Set Selection = Application.ActiveExplorer.Selection

For Each obj In Selection
 
  Set Item = obj
  
  Dim FSO As Object, TmpFolder As Object
  Dim sName As String
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set tmpfilename = FSO.GetSpecialFolder(2)
  
  sName = Item.subject
  ReplaceCharsForFileName sName, "-"
  tmpfilename = tmpfilename & "\" & sName & ".mht"
  
  Item.SaveAs tmpfilename, olMHTML
  
  
Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(fileName:=tmpfilename, Visible:=True)
 
  Dim WshShell As Object
  Dim SpecialPath As String
  Dim strToSaveAs As String
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  MyDocs = WshShell.SpecialFolders(16)
    
strToSaveAs = MyDocs & "\" & sName & ".pdf"
 
' Controleren of er al een bestand is met dezelfde naam
' als dit het geval is, dan wordt de tijd erachter gezet
If FSO.FileExists(strToSaveAs) Then
  sName = sName & Format(Now, "hhmmss")
  strToSaveAs = MyDocs & "\" & sName & ".pdf"
End If
 
wrdApp.ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
  strToSaveAs, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _
  OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, _
  Range:=wdExportAllDocument, From:=0, To:=0, Item:= _
  wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
  CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
  BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
       
Next obj
  wrdDoc.Close
  wrdApp.Quit
  Set wrdDoc = Nothing
  Set wrdApp = Nothing
  Set WshShell = Nothing
  Set obj = Nothing
  Set Selection = Nothing
  Set Item = Nothing
 
End Sub

Bovengenoemde code slaat het uiteindelijke PDF bestand op in de ‘default’ documenten-map.

Als je dit wilt vragen aan de gebruiker kan je onderstaande functie gebruiken:

Function SelecteerMap(Optional OpenAt As Variant) As Variant
 Dim ShellApp As Object
 Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application"). _
 BrowseForFolder(0, "Selecteer de map waar u het PDF bestand wilt opslaan AUB", 0, OpenAt)
 
 On Error Resume Next
  SelecteerMap = ShellApp.self.Path
 On Error GoTo 0
 
 Set ShellApp = Nothing
  Select Case Mid(SelecteerMap, 2, 1)
    Case Is = ":"
      If Left(SelecteerMap, 1) = ":" Then GoTo Invalid
    Case Is = "\"
      If Not Left(SelecteerMap, 1) = "\" Then GoTo Invalid
    Case Else
      GoTo Invalid
  End Select
 Exit Function
 
Invalid:
 SelecteerMap = False
End FunctionEn deze functie kunt u dan als volgt gebruiken:

MyDocs = SelecteerMap
  
strToSaveAs = MyDocs & "\" & sName & ".pdf"
 
' Controleren of er al een bestand is met dezelfde naam
' als dit het geval is, dan wordt de tijd erachter gezet
If FSO.FileExists(strToSaveAs) Then
  sName = sName & Format(Now, "hhmmss")
  strToSaveAs = MyDocs & "\" & sName & ".pdf"
End If
'Verkenner openen en bestand selecteer 
Shell "C:\Windows\explorer.exe /select," & strToSaveAs, vbMaximizedFocus

 

Leave a Comment