Niquet.nl

Aanmaken afspraak/meeting in Outlook vanuit Excel

Stappen:

 1. Maak een Excel bestand aan en sla deze op als een Macro enabled workbook, bijv. “Outlouk-agenda vanuit Excel.xlsm”
 2. Maak in eerste tabblad (hernoem deze naar ‘agenda’) op de eerste regel de volgende kolomkoppen aan:
  • Agenda – account
  • Onderwerp
  • Locatie
  • Body
  • Datum
  • start
  • eind
  • Hele dag
  • Categorie

Het ziet er dan als volgt uit:

 

Sub MakenOutlookAfspraak()
  
  Dim olApp As Outlook.Application
  Dim olNS As Outlook.Namespace
  Dim calFld As Outlook.Folder
  Dim olAppItem As Outlook.AppointmentItem
  Dim r As Long
  
  On Error Resume Next
  Worksheets("agenda").Activate
  Set olApp = New Outlook.Application

  On Error GoTo 0
  'Checken of Outlook is geïnstalleerd / beschikbaar is
  If olApp Is Nothing Then
    On Error Resume Next
    Set olApp = New Outlook.Application
    On Error GoTo 0
    If olApp Is Nothing Then
      MsgBox "Outlook is not available!"
      Exit Sub
    End If
  End If
  
  Set olNS = olApp.GetNamespace("MAPI")
  
  r = 2 ' eerste rij waar een afspraak is vastgelegd / moet vastgelegd zijn
  Dim account, onderwerp, Start, Einde, kalender, locatie, omschrijving
  
  
  While Len(Cells(r, 1).Text) <> 0
    account = Cells(r, 1) 
    Set calFld = olNS.Folders(account).Folders("Agenda")
    Set olAppItem = calFld.Items.Add(olAppointmentItem)
      
    With olAppItem
      .Subject = Cells(r, 2) & ", " & Cells(r, 3)
      Start = DateValue(Cells(r, 5).Value) + Cells(r, 6).Value
      .Start = Start
      
      Einde = DateValue(Cells(r, 5).Value) + Cells(r, 7).Value
      .End = Einde
      .Location = Cells(r, 3)
      .Body = Cells(r, 4)
      .Categories = Cells(r, 9)
      If Cells(r, 8) = "Ja" Then
        .AllDayEvent = True
      Else
        .AllDayEvent = False
      End If
      
      'Evt overige opties:
      '      .ReminderSet = True
      '      .BusyStatus = olFree
      '      '.Attachments.Add ("c:\temp\somefile.msg")
      '      .ReminderSet = True
      '      .BusyStatus = olBusy
      On Error GoTo 0
      .Save ' saves the new appointment to the default folder
    End With
    r = r + 1
  Wend
  Set olAppItem = Nothing
  Set olNS = Nothing
  Set olApp = Nothing
  MsgBox "Done !"
End Sub


 

Maak op de tabblad ‘agenda’ een knop die bovenstaande module/macro activeert en voila …klaar